Propietat OwnerDraw


Disponible per als objectes Button, List, Combo i TabStrip.

Lectura/Escriptura en temps de disseny

Indica si el contingut d'un objecte List o Combo, o l'aparença d'un objecte Button o TabStrip, ha de ser dibuixada pel sistema operatiu o per l'aplicació a la que pertany. Per als objectes List i Combo pot ser un dels següents valors:

0  None  El sistema operatiu dibuixa el contingut de la "list box" (predeterminat)
1  Fixed  El contingut de la "list box" l'ha de dibuixar l'aplicació i els ítems són de la mateixa alçada
2  Variable  El contingut de la "list box" l'ha de dibuixar l'aplicació i els ítems són d'alçada variable


Per als objectes Button i TabStrip pot ser un dels següents valors:

FALSE   El sistema operatiu dibuixa el control (predeterminat)
TRUE     L'Easy Code o l'aplicació han de dibuixar el controlOBSERVACIONS: Quan la propietat OwnerDraw és igual a Fixed o Variable per a objectes List i Combo, o TRUE per a objectes Button i TabStrip, l'aplicació rep el missatge WM_DRAWITEM cada vegada que l'objecte ha de ser redibuixat. Com és habitual a l'Easy Code, el missatge el rep sempre la owner window, fins i tot si el control que s'ha de redibuixar és fill d'un objecte Group, Picture o Rebar.


Objectes Button

Si la propietat OwnerDraw és igual a FALSE (valor per defecte), el sistema operatiu s'encarrega de dibuixar el botó corresponent. En aquest cas tingueu en compte que a partir del Windows XP i sistemes posteriors, l'aparença dels botons depèn de la utilització dels nous "Common controls" (consulteu el tòpic Activant els temes XP). D'altra banda, si aquesta propietat és igual a TRUE, l'aplicació rebrà el missatge WM_DRAWITEM, on podreu dibuixar un botó completament personalitzat, o simplement deixar que se'n cuidi l'Easy Code (recomenat). Si l'aplicació dibuixa el botó, el valor de retorn per aquest missatge ha de ser TRUE, de manera que no sigui processat també per l'Easy Code. Contràriament, si el valor de retorn és FALSE (valor per defecte), l'Easy Code se'n cuidarà de dibuixar el botó amb la seva imatge (bitmap, icona o cursor) i text corresponents.


Objectes List i Combo

Si la propietat OwnerDraw és igual a Fixed o Variable, el sistema operatiu no dibuixa el contingut de la "list box", per la qual cosa haureu de processar el missatge WM_DRAWITEM i dibuixar-ne el contingut. El valor de retorn per aquest missatge ha de ser TRUE.


Objectes TabStrip

Quan la propietat OwnerDraw és igual a FALSE (valor predeterminat), el sistema operatiu dibuixa el control tab. En aquest cas tingueu en compte que a partir del Windows XP i sistemes posteriors, l'aparença dels controls tab depèn de la utilització dels nous "Common controls" (consulteu el tòpic Activant els temes XP). D'altra banda, si aquesta propietat és igual a TRUE, l'aplicació rebrà un missatge WM_DRAWITEM cada vegada que el control tab s'hagi de dibuixar.


IMPORTANT:
Per tal d'aprofitar les noves característiques dels botons i altres controls als sistemes Windows XP i posteriors, els nous "Common controls 6.0" han d'estar activats. Per a més informació, consulteu el tòpic Activant els temes XP.

OBSERVACIONS: Les propietats BackColor, ForeColor, Picture i PicturePosition només tenen efecte per als objectes Button quan la propietat OwnerDraw del botó és igual a TRUE.