El control PicWindow (Només projectes visuals)


Les versions de l'Easy Code 2.02.0.0034 i posteriors afegeixen el nou control PicWindow (vegeu imatges al final), una petita finestra, basada en el control "Picture", que es pot posar dins la finestra principal de l'aplicació, i que té una barra de títol i un botó de tancar que permet ocultar-la. Atès que la finestra no es tanca realment quan es prem el botó de tancar, sinó que només s'oculta, haureu de cridar la funció de l'API DestroyWindow si voleu tancar-la definitivament. D'altra banda, si la PicWindow s'ha de mostrar o ocultar en funció dels desitjos del/la usuari/a, hauríeu de proveir una opció de menú per tal de poder-la tornar a mostrar després que hagi estat ocultada. Per tal de mostrar-la (o ocultar-la), tot i que també es pot fer servir la funció ShowWindow, és aconsellable fer servir el mètode SetVisible de l'EasyCode.

El control PicWindow es pot aliniar a la dreta, a l'esquerra, a dalt o abaix de la finestra on està posat i conté un únic control "Picture" que es crea al mateix temps que la PicWindow. Aquest control "Picture" és el que li dóna el color de fons a la PicWindow i on s'han de posar tots els controls que es necessitin. La "Picture" sempre ocuparà tota l'àrea del client de la PicWindow i no es deixarà canviar el nom, ni moure, ni redimensionar, ni aliniar, ni ocultar, perquè la pròpia PicWindow se'n cuidarà que sempre ocupi tota l'àrea del client.

Per tal que pugueu tenir el control de la PicWindow, s'enviaran alguns missatges al seu procediment de finestra. Quan feu clic amb el botó esquerre del ratolí damunt la barra de títol de la PicWindow, s'enviará el missatge WM_LBUTTONDOWN i al deixar anar el botó s'enviará el missatge WM_LBUTTONUP. D'altra banda, si el botó esquerre del ratolí es prem damunt el botó de tancar, s'enviarà el missatge ECM_PICWINDOWCLOSEBTNDOWN. Llavors, si quan es deixa anar el botó esquerre del ratolí el punter està damunt del botó de tancar, s'enviarà el missatge ECM_PICWINDOWCLOSEBTNUP, mentre que si en deixar anar el botó esquerre del ratolí el punter no es troba sobre el botó de tancar, s'enviarà el missatge WM_LBUTTONUP.

Recordeu que qualsevol missatge que torni TRUE no es es continuarà processant, per la qual cosa podeu controlar el comportament de la PicWindow. Per exemple, si el missatge ECM_PICWINDOWCLOSEBTNUP torna TRUE, la PicWindow no s'ocultarà.

AVÍS: Si es criden les funcions DestroyWindow o ShowWindow amb el handle de la "Picture" en lloc del handle de la PicWindow, la funció afectarà tota la PicWindow, és a dir, DestroyWindow destruïrà la PicWindow i ShowWindow la ocultarà (o mostrará). Això és degut a que el control PicWindow NO POT funcionar sense el seu control "Picture" fill.