Propietats del projecte


Les propietats del projecte amb el que esteu treballant es troben sempre disponibles a través del menú "Projecte-->Propietats" i estan dividides en dos grups prinicpals, General i Avançat. El grup General té dues seccions, Propietats i Opcions.

Per als projectes visuals, la secció de les Propietats mostra una finestra com aquesta:

Mentre que per als projectes clàssics, la secció de les Propietats mostra una finestra com aquesta::

On podeu especificar la següent informació:


La secció Opcions mostra la finestra següent:

On podeu especificar la següent informació:

El mode visual de l'Easy Code (projectes visuals) necessita enllaçar la llibreria visual. Podeu enllaçar-la estàticament (opció predeterminada) i el volum total de l'aplicació serà més gran però no tindrà cap dependència. D'altra banda, podeu enllaçar-la dinàmicament i el volum total de l'aplicació serà més petit, però haureu d'adjuntar el fitxer ECDll32.dll (ECDll64.dll per aplicacions de 64 bits) quan distribuïu la vostra aplicació. Aquest cas pot ser útill quan s'ha de distribuir més d'una aplicació de l'Easy Code, perquè només cal una còpia de la llibrería dinàmica al directori del sistema del Windows.

OBSERVACIONS: L'opció Macros de l'Easy Code està sempre marcada per defecte quan es crea un projecte nou. De vegades, el nom d'una macro pot crear algun conflicte o simplement podeu no voler incloure-les. Si és així, desmarqueu aquesta opció i les macros de l'Easy Code no seran incloses al projecte.


El grup Avançat té tres seccions, Eines, Línia d'ordres i Events del projecte.

La secció de les Eines mostra una finestra com aquesta:

L'Easy Code us permet triar les eines que s'utilitzaran per a generar cada projecte. Quan es crea un projecte nou, a aquestes eines se'ls assignen les rutes predeterminades (les rutes especificades prèviament per aquesta configuració a la secció Configuració), però podeu cambiar el Compilador, Enllaçador (o Compilador de llibreries) i Compilador de recursos si ho desitgeu (aquest canvi només afectarà al projecte relacionat). D'altra banda tingueu present que les rutes errònies es pintaran de color vermell.

Tots els exemples de l'Easy Code tenen aquestes rutes buides al seu fitxer de projecte (el fitxer amb extensió ecp), de manera que s'assignin les rutes predeterminades de la configuració corresponent (les rutes correctes assignades prèviament a la secció
Configuració).

L'Easy Code també us permet especificar una Línía d'ordres del fitxer executable del projecte si ho necesiteu. La línía d'ordres està disponible des de la versió 2.02.0.0009 i serà adjuntada al fitxer executable generat quan s'iniciï des de l'Easy Code amb el seu menú Genera=>Executa. Aquesta nova opció només està disponible per als projectes que generen un fitxer executable (.exe) i l'usuari és responsable que el seu contingut sigui valid i acceptat per el fitxer executable generat.

OBSERVACIONS: La ruta etiquetada com a Enllaçador serà la ruta del compilador de llibreries NOMÉS quan es treballi amb projectes de llibreria estàtica.

AVÍS: Si canvieu la ruta de qualsevol de les eines, o de totes elles, CAL QUE CANVIEU TAMBÉ LES OPCIONS CORRESPONENTS DE LA LÍNIA D'ORDRES d'acord amb la nova eina a la secció de la Línia d'ordres que es mostra tot seguit.


La secció de la Línia d'ordres mostra una finestra com aquesta:

Aquesta secció conté totes les opcions de la línia d'ordres del Compilador, Enllaçador i Compilador de recursos (modes Debug i Release), per tal de generar el projecte sense errors. Aquestes opcions són les predeterminades quan es crea el projecte (les que s'especifiquen al fitxer de configuració corresponent) d'acord amb les eines indicades a la secció Eines.

AVÍS: Aquestes opcions de la línia d'ordres NOMÉS S'HAURIEN DE MODIFICAR en funció dels canvis (si se'n fa algun) de la secció Eines.


La secció dels Events del projecte mostra una finestra com aquesta:

Els usuaris avançats poden crear alguns fitxers per lots (*.bat) que s'executan durant la generació del projecte. Quan l'opció corresponent està habilitada, es pot crear i/o editar un fitxer per lots que l'Easy Code executarà en el moment indicat.

OBSERVACIONS: Aquests fitxers per lots no s'executaran si la seva opció corresponent no està habilitada. D'altra banda, si una opció està habilitada però el seu fitxer corresponent no existeix, l'Easy Code simplement la ignorarà.

AVÍS: L'Easy Code només executa els fitxers per lots però no té res a veure amb el seu contingut. Vosaltres sóu els responsables de crear aquests fitxers per lots sense errors.