Mètode FindChar


Prototip

FindChar Proto lpszString:LPSTR, lChar:DWord (per a projectes de 32 bits)

FindChar Proto lpszString:LPSTR, lChar:QWord (per a projectes de 64 bits)

Sintaxi

Invoke FindChar, lpszString, lChar

Funció

Cerca el caràcter indicat dins la cadena indicada.

Paràmetres

lpszString

Punter a l'adreça efectiva de la cadena acabada en zero on s'ha de cercar.

lChar

Valor DWord (o QWord per a projectes de 64 bits) que conté el caràcter que s'ha de cercar.

Valor de retorn

Eax/Rax torna la posició en base zero del caràcter dins la cadena, o -1 si el caràcter no s'ha trobat.


OBSERVACIONS: El mètode FindChar espera que lpszString sigui una cadena Unicode si l'aplicació s'està executant com a Unicode, o una cadena ANSI si no (vegeu el mètode IsAppUnicode). Podeu utilitzar FindCharA per cercar caràcters de cadenes ANSI en aplicacions Unicode, o FindCharW per cercar caràcters de cadenes Unicode en aplicacions ANSI.