Mètode SetRegistryValue


Prototip

SetRegistryValue Proto hKey:HKEY, lpszSubKey:LPSTR, lpszValueName:LPSTR, lpszValue:LPSTR

Sintaxi

Invoke SetRegistryValue, hKey, lpszSubKey, lpszValueName, lpszValue

Funció

Escriu el nom de valor indicat a la subclau indicada del registre del Windows.

Paràmetres

hKey

"Handle" d'una de les següents claus predefinides:

ecClassesRoot
ecCurrentUser
ecLocalMachine
ecUsers
ecPerformanceData
ecCurrentConfig
ecDynData

lpszSubKey

Punter a l'adreça efectiva d'una cadena acabada en zero amb el nom complet de la subclau que contindrà el nom de valor que s'ha d'escriure.

lpszValueName

Punter a l'adreça efectiva d'una cadena acabada en zero amb el nom de valor que s'ha d'escriure.

lpszValue

Punter a l'adreça efectiva d'una cadena acabada en zero amb les dades que contindrà el nom de valor que s'ha d'escriure.

Valor de retorn

Eax torna TRUE si s'ha pogut escriure el nom de valor, o FALSE si no.


OBSERVACIONS: Si el nom de valor indicat per lpszValueName no existeix, el mètode crea un nom de valor amb el nom indicat per lpszValueName i li posa el valor indicat per lpszValue.


OBSERVACIONS: El mètode SetRegistryValue espera que lpszSubKey, lpszValueName i lpszValue siguin cadenes Unicode si la aplicació s'està executant com a Unicode, o cadenes ANSI si no (vegeu el mètode IsAppUnicode). Podeu utilitzar SetRegistryValueA per escriure claus amb valors ANSI en aplicacions Unicode, o SetRegistryValueW per escriure claus amb valors Unicode en aplicacions ANSI.