Propietats del projecte


Les propietats del projecte amb el que esteu treballant es troben sempre disponibles a través del menú "Projecte-->Propietats" i poden variar depenent del tipus de projecte.

Per als projectes clàssics, veureu una finestra com aquesta:

On podreu especificar la següent informació:

A l'hora d'enllaçar ("link"), l'Easy Code sempre executa el programa enllaçador ("linker") amb les següents opcions a la línia d'ordres:

/nologo /subsystem:windows /machine:ix86


IMPORTANT: Sóu responsables d'especificar opcions vàlides per al Macro Assembler d'acord amb les sintaxis del compilador i l'enllaçador. Si indiqueu una opció que no està contemplada, el compilador generarà l'error corresponent


Marcant l'opció Fes globals totes les variables, podeu fer que totes les variables (de qualsevol mòdul) siguin globals a tot el projecte, és a dir, que "siguin vistes" des de qualsevol altre mòdul. Quan aquesta opció està marcada, no cal que escriviu directives ExternDef
per a les variables externes perquè l'Easy Code ja se'n cuida d'elles. De tota manera, per una programació més estructurada, podeu desmarcar aquesta opció per tal que sigueu vosaltres qui decideixi quines variables són globals.

OBSERVACIONS: L'opció Macros de l'Easy Code està sempre marcada per defecte quan es crea un projecte nou. De vegades, el nom d'una macro pot crear algun conflicte o simplement podeu no voler incloure-les. Si és així, desmarqueu aquesta opció i les macros de l'Easy Code no seran incloses al vostre projecte.


Per als projectes visuals, veureu una finestra com aquesta:

On podreu especificar la següent informació:

Als projectes visuals, també podreu veure la icona de l'aplicació al costat del "combo box" que indica la finestra principal (per a més informació, vegeu La icona de l'aplicació).

El mode visual de l'Easy Code (projectes visuals) necessita enllaçar la llibreria visual. Podeu enllaçar-la estàticament (opció per defecte) i el volum total de l'aplicació serà més gran però no tindrà cap dependència. D'altra banda, podeu enllaçar-la dinàmicament i el volum total de l'aplicació serà més petit però haureu d'adjuntar el fitxer ECDllMsr.dll (ubicat al subdirectori Lib\Dynamic de les carpetes de l'Easy Code) quan distribuïu la vostra aplicació. Aquest cas és molt útill quan s'han de distribuir diverses aplicacions de l'Easy Code, per què només cal una còpia del fitxer ECDllMsr.dll al directori del Sistema (normalment WINNT\System32 o WINDOWS\System32 per al Windows NT40/2000/XP/Vista/7 i WINDOWS\SYSTEM per al Windows 95/98/ME).

A tots els projectes, visuals i clàssics, quan indiqueu una versió Debug (opció Afegeix informació simbòlica marcada), podeu triar si voleu que es generin els corresponents fitxers *.asm (aquests fitxers són molt útils per depurar l'aplicació). L'Easy Code crearà un subdirectori anomenat Debug o Release, dins del directori del projecte, on es posaran tots els fitxers generats.

OBSERVACIONS: L'opció Macros de l'Easy Code està sempre marcada per defecte quan es crea un projecte nou. De vegades, el nom d'una macro pot crear algun conflicte o simplement podeu no voler incloure-les. Si és així, desmarqueu aquesta opció i les macros de l'Easy Code no seran incloses al vostre projecte.