Mètode WriteTextLine


Prototip

WriteTextLine Proto hHandle:HANDLE, lpszBuffer:LPSTR

Sintaxi

Invoke WriteTextLine, hHandle, lpszBuffer

Funció

Escriu una línia de text en un fitxer obert.

Paràmetres

hHandle

"Handle" d'un fitxer de text obert (tornat per OpenTextFile).

lpszFileName

Punter a l'adreça efectiva d'una cadena que conté la línia de text que s'ha d'esciure.

Valor de retorn

Eax torna TRUE si s'ha pogut escriure la línia, o FALSE si no.


OBSERVACIONS: Aquest mètode comprova si els dos últims caràcters de la cadena són <CR> i <LF>. Si no ho són, s'afegeixen al fitxer (però no a la cadena). D'altra banda, si l'últim caràcter és un <CR> però no va seguit per un <LF>, el caràcter <LF> s'afegeix al fitxer.

OBSERVACIONS: El mètode WriteTextLine espera que lpszBuffer sigui una cadena Unicode si la aplicació s'està executant com a Unicode, o una cadena ANSI si no (vegeu el mètode IsAppUnicode). Podeu utilitzar WriteTextLineA per escriure línies de text ANSI en aplicacions Unicode, o WriteTextLineW per escriure línies de text Unicode en aplicacions ANSI.

Quan escriviu fitxers Unicode, recordeu que els dos primers bytes (una paraula) no són un caràcter Unicode, sinó un codi que identifica el tipus de fitxer Unicode ("little endian" o "big endian"). Poseu aquest dos primers bytes a 0FFFEH per "little endian", o 0FEFFH per "big endian". Tingueu en compte que el mètode ReadTextLine llegeix fitxers Unicode en format "little endian".