Mètode AddCollectionItem


Prototip

AddCollectionItem Proto hHandle:HANDLE, lpszString:LPSTR

Sintaxi

Invoke AddCollectionItem, hHandle, lpszString

Funció

Afegeix un nou ítem (cadena) a una col·lecció.

Paràmetres

hHandle

"Handle" de la col·lecció.

lpszString

Punter a l'adreça efectiva de la cadena acabada en zero que s'ha d'afegir.

Valor de retorn

Eax torna l'índex en base zero de la cadena afegida.


OBSERVACIONS: Si la col·lecció ha estat creada amb el paràmetre bSorted posat a TRUE (vegeu el mètode
CreateCollection) la cadena s'insereix a la col·lecció i la col·lecció s'ordena alfabèticament. Altrament, la cadena s'afegeix al final de la col·lecció.

OBSERVACIONS: El mètode AddCollectionItem afegirà lpszString com una cadena Unicode si l'aplicació s'està executant com a Unicode, o com una cadena ANSI si no (vegeu el mètode IsAppUnicode). Podeu utilitzar AddCollectionItemA per afegir cadenes ANSI, o AddCollectionItemW per afegir cadenes Unicode.